Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.), βάσει των υπ’ αριθ. 8427/1-08-2017 η οποία τροποποιήθηκε με την 1547/26.02.2019 Υ.Α και δυνάμει των υπ’ αριθ. αποφάσεων 665/212/30-07-2020 του Δ.Σ. της ΑΝΦΩΑΕ και 43/20/30-07-2020 της ΕΔΠ CLLD/LEADER της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε., προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ